רישום זכויות

יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור על מצב זכויות בנכס מרשות מקרקעי ישראל / נסח רישום מקרקעין (נסח טאבו)
  • צילום ת.ז. של בעל הנכס
  • אסמכתא למועד רכישת הזכויות ע"י המבקש (חוזה רכישה/דיווח לרשות המיסים)

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח
צרוף קבצים לטופס

האם קיים חוזה חכירה / פיתוח?

 כן  לא
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed