מערכת רישוי זמין

 הליך רישוי בדרך מקוצרת יכנס לתוקף ביום 10/09/2017

 1. במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, הוסמך שר האוצר בסעיף 145ב לחוק
  לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים המתאימים להליך רישוי בדרך מקוצרת, ככל שהם עונים
  על קריטריונים אלה:
  • הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש.
  • הם לא עשויים ליצור השפעה המהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן.
 2. על פי הוראות החוק, הליך רישוי בדרך מקוצרת מחייב החלטת רשות הרישוי בבקשה להיתר
  בתוך 25 ימי עבודה (במקום 45 בהליך הרישוי הרגיל) וככל שלא התקבלה החלטתה במועד,
  יראו זאת כהחלטה שהבקשה תואמת לתכניות ולהנחיות המרחביות.
 3. לאחר החלטת רשות הרישוי וככל שהעבודה טעונה אישור מכון בקרה על פי התקנות, נדרש
  מכון הבקרה ליתן החלטתו בתוך 15 יום מיום קליטת הבקשה במכון. כמו כן, בתוך 40 ימים
  ממועד קליטת הבקשה להיתר, נדרשת רשות הרישוי לשלוח את הודעתה בדבר התשלומים החלים
  לעת מתן ההיתר.
 4. ככל שמילא המבקש את כל התנאים ובכללם אישור מכון הבקרה, נדרשת רשות הרישוי ליתן את
  ההיתר בתוך חמישה ימים. לא נתנה רשות הרישוי את ההיתר במועד האמור, יראו את הבקשה
  להיתר כהיתר.

התקנות כוללות רשימה של סוגי עבודות ומבנים עליהם הן חלות, ובכללם, סוגי מבנים ועבודות שפורטו בתקנות הפטור מהיתר אך מידותיהם עולות על הנדרש לצורך קבלת הפטור וכן סוגים נוספים כדוגמת תוספת מרחב מוגן או תוספת בנייה אחרת עד לגודל של 25 מ"ר לדירה; תוספת על הגג, הוספת מרפסת זיזית, הוספת מעלית, עבודות לשיפור הנגישות וכיוצא באלה.

טרם הגשת בקשות בהליך מקוצר יש להגיש בקשה למידע, כמו בהליך רגיל, ולציין מספר סעיף של עבודות המבוקשות וזאת ע"פ התקנות רישוי המקוצר.

תקנות התכנון ובניה - הליך רישוי בדרך מקוצרת

 

הוראת השעה תקנות הרישוי

במקרה של תקלה במערכת רישוי זמין המונעת הגשת בקשה להיתר, מסמך או צרופה אחרת הקשורה לבקשה, ניתן יהיה להגיש אותה בדרך מקוונת אחרת (למשל בדוא"ל) שלא דרך מערכת רישוי זמין.
במקרים אלו יש להגיש את הבקשה באמצעות דוא"ל לכתובות:
ג'נט ליבוביץ janetlev@bezeqint.net
ענבל בובה מנצור inbal35@bezeqint.net

 

החל מתאריך 01/01/2016 בעקבות כניסת הרפורמה בהליכי רישוי – תיקון 101, יחולו שינויים בהליכי קליטת הבקשות להיתרים.
כל בקשה להיתר שתוגש לוועדה המקומית תועבר לבודקי הבקשות להיתרים לבדיקת תנאי הסף על פי הרשימה (ניתן לקבל עותק ממזכירות הועדה).
החל מתאריך 04/09/2016 לכל בקשה להיתר שתוגש לרישוי זמין יש לצרף אישורים/מסמכים בהתאם לטופס דרישות להיתר לפי סוגי בקשות.  

הנחיות להגשת בקשה למידע ולהיתר ברישוי זמין 

טופס דרישות להיתר לפי סוגי בקשות 

תנאי סף לקבלת בקשה להיתר